Administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych

1.     Administratorem Danych jest Grzegorz Habiak prowadzący działalność pod nazwą Termex Grzegorz Habiak, ul. Wrocławska 9,  51-361 Wilczyce, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, Numer NIP 8961208361, Numer REGON 932045656

2.     Kontakt: e-mail sklep@emajster.eu, nr tel + 48 713989794

3.     Celem przetwarzania danych jest: realizacja zobowiązań umownych oraz, pod warunkiem wyrażenia zgody, marketing bezpośredni. Przetwarzanie danych w celach marketingowych wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, które to dane będą przetwarzane m. in. w następujących celach:

a.      wysłania newslettera,

b.     powiadomień o promocjach, ofertach specjalnych,

4.     Dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ewentualnie także art. 6 ust. 1 lit. f.

5.     W przypadku wyrażenia zgody to także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

6.     Jeżeli przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia to administrator niezwłocznie wskaże prawnie uzasadnione interesy w celu realizacji których będzie przetwarzał dane.

7.     Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, w tym w szczególności, obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna, w razie konieczności obsługa pocztowo – kurierska, wszelcy inni pracownicy i współpracownicy Administratora.

8.     Administrator będzie przetwarzał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, a w przypadku danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia do zakończenia prowadzenia działalności.

9.     W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia:

a.      osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres: Termex Grzegorz Habiak, ul. Wrocławska 9,  51-361 Wilczyce oraz ma możliwość żądania sprostowania danych,

b.     w zakresie w jakim dane zostały przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia - dane nie mogą zostać usunięte ani nie może zostać ograniczone ich przetwarzanie w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania zobowiązania umownego. W pozostałym zakresie, o ile dane zostały podane - prawo żądania usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania tych danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres: Termex Grzegorz Habiak, ul. Wrocławska 9,  51-361 Wilczyce

c.      żądanie związane z prawem do przenoszenia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres: Termex Grzegorz Habiak, ul. Wrocławska 9,  51-361 Wilczyce

10. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia:

a.      osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania sprostowania swoich danych poprzez zgłoszenie Administratorowi żądania sprostowania danych na adres: Termex Grzegorz Habiak, ul. Wrocławska 9,  51-361 Wilczyce

b.     prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres: Termex Grzegorz Habiak, ul. Wrocławska 9,  51-361 Wilczyce

11. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres: Termex Grzegorz Habiak, ul. Wrocławska 9,  51-361 Wilczyce

13. Na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.